Kommercielle betingelser fra Konfliktmæglerne

Gyldighed
Disse vilkår indgår som en del af enhver aftale/ordrebekræftelse, som Konfliktmæglerne indgår med kunder om mægling, rådgivning, kurser, foredrag, workshops og lignende. Eventuelle afvigelser skal bekræftes pr. e-mail eller brev.

Da Konfliktmæglerne drives som alias under Harbohus ApS er den juridiske enhed, som er ansvarlig for Konfliktmæglernes virke: Harbohus ApS, Gugvej 158, 9210 Aalborg SØ. Telefon 9868 6111. CVR-nr.: 28856288

Opgaven
Arbejdets omfang fremgår af det fra Konfliktmæglerne modtagne tilbud med senere tilretninger.

De i tilbuddet angivne forudsætninger for gennemførelse af opgaven med kunden er væsentlige for at opnå succes med opgaven og kunden forpligter sig derfor til at medvirke i overensstemmelse med det i forudsætningerne angivne.

Omkostninger
Transportudgifter faktureres efter Konfliktmæglernes takster. Eventuelle andre omkostninger refunderes efter aftale med kunden. Materiale i forbindelse med arbejdet debiteres kunden.

Honorar
Arbejdet faktureres efter aftale enten på grundlag af en accepteret tilbudspris på det samlede arbejde, eller efter forbrugte timer. Hvis en opgaves start- eller sluttidspunkt nødvendiggør forudgående eller efterfølgende overnatning faktureres kr. 1.500,00 pr konsulent (uanset honorartakst i øvrigt).

Konfliktmæglernes honorering kan ikke gøres betinget af forløbets udfald, de økonomiske mål parterne måtte realisere eller andre tilsvarende forhold.

Moms
Alle priser opgivet af Harbohus er ekskl. moms, medmindre andet tydeligt er angivet i tilbuddet.

Fakturaoplysninger
Særligt for offentlige kunder: Såfremt kunden ønsker andre eller flere oplysninger på faktura end nævnt i tilbuddet skal dette oplyses på kontakt@konfliktmaeglerne.dk inden opgavens start. Her tænkes særligt på EANlokationsnummer, ordre- eller rekvisitionsnummer og evt. internt kontonummer.

Såfremt betaling forsinkes på grund af kundens manglende oplysninger herom, tillægges renter efter gældende satser.

Betalingsbetingelser
8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges rente, 2,0% pr. måned. Evt. rykkergebyr udgør 50,00 kr. pr rykker.

Aflysning/udsættelse
Af kunden

Aftaler om mæglinger og rådgivning, kan indtil en uge før afholdelse aflyses eller udsættes af kunden uden omkostninger for denne.

Aftaler om arrangementer, foredrag o,. kan indtil 3 måneder før 1. dag for afholdelse aflyses eller udsættes af kunden uden omkostninger for denne. Aflysning eller udsættelse, der foretages indtil 1 måned før faktureres med 50% af den aftalte pris. Aflysning eller udsættelse senere end 1 måned før medfører ikke reduktion i den aftalte pris.

Dog vil kunden være forpligtet til at betale for eventuelt planlægnings- og udviklingsarbejde (herunder formøde), som efter aftale er udført mere end hhv. en uge og 3 måneder før afholdelsen. 

Hvis konfliktmæglerne har foretaget reservationer af lokaler, udstyr m.m. til det pågældende mægling, rådgivning, arrangement, som kun kan annulleres mod betaling af hel eller delvis lejepris, gebyr o.l., betales dette af kunden.

Af Konfliktmæglerne
Konfliktmæglerne kan aflyse en aftale i tilfælde af sygdom eller force majeure. Hvis Konfliktmæglerne aflyser en aftale på grund af sygdom, tilbydes kunden gennemførelse på et senere tidspunkt efter aftale. Kunden har ikke krav på erstatning som følge af en aflysning. Hvis aflysningen er begrundet i
forhold, som ligger uden for Konfliktmæglerne (force majeure), har kunden ikke krav på gennemførelse på et senere tidspunkt og heller ikke på reduktion i det aftalte honorar.

Ansvar
Konfliktmæglerne fraskriver sig ansvar og forpligtelser for nogen skade eller ulempe der påføres kunden, uanset om det helt eller delvist kan henføres til det aftalte arrangement. Konfliktmæglerne påtager sig intet krav om erstatning.

Ophavsret
Konfliktmæglerne har ophavsret til alt udleveret materiale, power points m.v.
Materialet må kun kopieres eller anvendes i andre sammenhænge efter skriftlig aftale med Konfliktmæglerne.

Foto/video
Fotografering eller lyd-/billedoptagelse må af kunden kun foretages efter forudgående aftale med Konfliktmæglerne. Konfliktmæglerne kan foretage optagelse til intern kompetenceudvikling.

Statustjek
Som en del af Konfliktmægleres refleksive praksis og udvikling afsluttes alle opgaver med evaluering og statustjek. Kunden accepterer at bidrage til denne opsamling.